PRAVE VEŠTINE PO MERI POSLODAVCA

0
1

Program podrške zapošljavanju mladih u metalo-prerađivačkom sektoru


Razvojni biznis centar Kragujevac, u partnerstvu sa Gradom Kraljevo, Mašinsko Tehničkom školom u Kraljevu, Nacionalnom službom za zapošljavanje u Kraljevu i preduzećima: Pomak doo, Korali doo, Odžačar doo, Elnos doo i Elektromontaža doo, sredstvima obezbeđenim od strane švajcarske organizacije Solidar Sviss SLA, kancelarija u Beogradu, u okviru programa “Dostojanstven rad”, realizuje program povećanja zapošljivosti mladih u metalo-prerađivačkom sektoru.

SMERNICE ZA PRIJAVLJIVANjE
I Predmet Javnog poziva
Predmet ovog Javnog poziva je Program povećanja zapošljivosti mladih u metalo-prerađivačkom sektoru (u daljem tekstu Program), namenjen mladim, nezaposlenim licima metaloprerađivačke struke.

II Informacije o Programu
a.    Program se organizuje kao deo projekta „Prave veštine po meri poslodavca“,  koji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac, u partnerstvu sa Gradom Kraljevo, Mašinsko Tehničkom školom u Kraljevu, Nacionalnom službom za zapošljavanje u Kraljevu i preduzećima: Pomak doo, Korali doo, Odžačar doo, Elnos doo i Elektromontaža doo, sredstvima obezbeđenim od strane švajcarske organizacije Solidar Sviss SLA, kancelarija u Beogradu, u okviru programa „Dostojanstven rad„.
b.    Program i projekat bave se rešavanjem problema visoke nezaposlenosti mladih u Kraljevu, kroz razvoj inovativnih pristupa ovom problemu i partnerstva između civilnog, javnog i privatnog sektora. Projekat ima za cilj da unapredi zapošljivost i zapošljavanje nezaposlenih mladih, srednjeg stepena stručne spreme, metalo-prerađivačkog i metalo-prerađivačkog profila, u Kraljevu, primenom modela zapošljavanja i zapošljivosti mladih, zasnovanog na prevazilaženju jaza između postojećih kompetencija ciljne grupe i potreba poslodavaca.
c.    Ciljne grupe programa i projekta su: 1. mladi, nezaposleni, srednje stručne spreme, metalo-prerađivačke struke, uzrasta 18 do 30 godina starosti, 2. maturanti završnih godina metalo-prerađivačkih  profila 3. i 4. stepena stručne spreme.
d.    Teritorija na kojoj se realizuje program: Kraljevo.
e.    Program uključuje:
•    Specijalizovanu obuku za osvežavanje stručnih, tehničkih znanja u organizaciji Mašinsko-Tehničke škole Kraljevo, pravljenu prema potrebama partnerskih preduzeća i
•    Stručnu, radnu praksu u partnerskim kompanijama, u trajanju od 4 radne nedelje
f.    Program je prilika za osvežavanje stručnih, tehničkih znanja, sticanje dragocenog radnog iskustva, kroz praksu, ali i značajna prilika za pronalaženje posla u struci, jer partnerske kompanije imaju potrebu za novim, motivisanim  i kompetentnim kadrovima, i zainteresovane su za novo zapošljavanje, ukoliko kandidati tokom radne prakse pokažu odgovarajući nivo znanja i veština, zainteresovanosti, posvećenosti i spremnosti za učenje.
g.    Planirani period realizacije obuka je Jun-Septembar 2018.
h.    Planirani period realizacije stručne prakse u partnerskim kompanijama je jun, jul, avgust i septembar 2018.
i.    Svi polaznici koji završe Program dobijaju sertifikat – potvrdu o završenoj stručnoj obuci, odnosno o završenoj stručnoj obuci i praksi.
j.    Projektom je predviđeno da se u Program uključi ukupno 17 mladih. Od ovog broja, 13 najboljih kandidata sa obuke, dobiće priliku da obave stručnu, radnu praksu u jednoj od partnerskih kompanija, a oni najbolji sa prakse, koji zadovolje zahteve partnerskih kompanija, imaće priliku da zasnuju radni odnos.
k.    Za kandidate na radnoj praksi ozbebeđena je novčana nadoknada putnih troškova i toplog obroka, iz sredstava projekta.

RBCentar 1

III Opšti uslovi za prijavljivanje kandidata i kandidatkinja
a.    Na poziv mogu da se prijave: 1. mladi (muškarci i devojke), nezaposleni, uzrasta 18 do 30 godina starosti i 2. maturanti završnih godina metalo-prerađivačkih profila 3. i 4. stepena stručnosti.
b.    Kandidati moraju imati završenu srednju školu, 3 ili 4. stepena, jednog od sledećih obrazovnih profila:
•    Bravar zavarivač
•    Zavarivač
•    Bravar
•    Mašinski bravar
•    Autolimar
•    Instalater
•    Alatničari
•    Operater mašinske obrade
•    Mašinski tehničar
•    Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
•    Tehničar za kompjutersko upravljanje

c.    Kandidati moraju vladati osnovnim stručnim znanjima iz svoje oblasti.

RBCentar 3

IV Način izbora korisnika
Izbor korisnika koji ispunjavaju opšte uslove za prijavljivanje će biti vršen na osnovu:
A) Testiranja i
B) Intervjua sa kandidatima.

V Potrebna dokumentacija
a.    Zainteresovani za učešće u programu prijavljuju se dostavljanjem: 
    Prijavnog formulara popunjenog i potpisanog i
    Radne biografije.
b.    Sva dokumentacija dostavlja se na srpskom jeziku i otkucana.
c.    Potpisivanjem radne biografije, kandidati potvrđuju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci izneti u radnoj biografiji i motivacionom pismu istiniti, te da prihvataju uslove učestovanja u programu obuka.
d.    Organizatori zadržavaju pravo da traže dopunsku dokumentaciju kandidatima, radi provere iznetih tvrdnji.

RBCentar 2

VI Postupak izbora
a.    Za potrebe izbora polaznika programa biće formirana stručna komisija sastavljena od predstavnika Razvojnog biznis centra i partnera.
b.    Komisija će izvršiti uvid u dostavljene prijave, proveriti kompletnost podnete dokumentacije i ispunjenost opštih uslova za prijavljivanje.
c.    Komisija će na nakon provere podnete dokumentacije i ispunjenosti opštih uslova za prijavljivanje izvršiti izbor kandidata na osnovu:
    Rezultata testiranja i
    Utiska sa intervjua
Rezultati javnog poziva i lista izabranih kandidata/kinja biće objavljena na sajtu Razvojnog biznis centra www.rbcentar.org.

VII Način prijavljivanja
a.    Radna biografija popunjen prijavni formular predaju se na jedan od dva načina: a) u elektronskoj formi putem email-a info@rbcentar.org u predviđenom roku, sa naznačenim nazivom e-maila – „Program podrške zapošljavanju mladih u metalo-prerađivačkom sektoru „ ili b) u štampanom obliku, lično u prostorijama filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kraljevu – sala br. 22, Klub za traženje posla, II sprat, ulica Cara Dušana 78, u roku koji je predviđen konkursom, svakog radnog dana od 09.00 – 14.00 časova. Napominjemo da je subotom i nedeljom moguće prijaviti se samo putem e-mail-a, jer kancelarija Razvojnog biznis centra vikendom ne radi.
b.    Konkurs je otvoren u periodu 19/04/2018 – 10/05/2018
c.    Prijave pristigle posle naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.
d.    Informacije i pitanja mogu se postaviti putem email-a info@rbcentar.org, ili telefonom 034/209-076, u roku, koji je predviđen konkursom.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of